adbanner

adbanner
Home » » ފާދިއްޕޮޅު

ފާދިއްޕޮޅު

Wednesday, July 17, 2013 | 2:05 AM


ޖިއޮގްރަފީގޮތުން އަތޮޅު އޮންނަގޮތް  
ފާދިއްޕޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން 7 ވަނައަށް އޮންނަ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅަށް ޅ. އަތޮޅުވެސް ކިޔައެވެ. މިއަތޮޅުގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ މިއަތޮޅުގައި އޮންނަ “ފާދޫ” އަށެވެ. މިއަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަކީ “ނައިފަރު” އެވެ. މިއަތޮޅު އުފެދިފައިވަނީ އުތުރު އަރުޟުން N 35  ް5 އާއި  N 15  ް5 އާއި، E 20  ް73 އާއި E 40  ް74 އާއި ދެމެދުގައެވެ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ދިގުގޮތަށް ހުރީ 17.8 ނޯޓިކަލް މޭލެވެ. އެއީ އޮޅުވެލިފުށިން މަޑިވަރަށެވެ. ފުޅާމިނަކަށް ހުރީ 14.2 ނޯޓިކަލް މޭލެވެ. އެއީ ކަނިފުށިން ފެހިގިއްޔަށެވެ.
މިއަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ “G” އެވެ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ޢަދަދަކީ 53 އެވެ. މީގެތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 4 ރަށުގައެވެ. އަދި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ކާރުޚާނާ “ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް” ހިނގަމުންދަނީ މިއަތޮޅު ފެލިވަރުގައެވެ. މީގެއިތުރުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހިންގާ 4 ރަށް މިއަތޮޅުގައި އޮވެއެވެ.

މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި އެރަށްރަށަށް ދެވިފައިވާ ތަރުތީބު ނަންބަރާއި އިނގިރޭސި އަކުރު
ހިންނަވަރު         G 1
ނައިފަރު           G 2
ކުރެންދޫ           G 3
އޮޅުވެލިފުށި         G 4

އަތޮޅުގެ އާބާދީ އާއި ބޮޑުމިން

އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިން (ގާތްގަޑަކަށް)
1200 އަކަ ކިލޯމީޓަރ
މުޅި އަތޮޅުގެ ޖުމްލަ އާބާދީ
11987
އަތޮޅުގައި މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށްރަށުގެ އަދަދު
04
18 އަހަރުންދަށް
3650
ފަޅުރަށްރަށާއެކު އަތޮޅުގައި ހުރި ރަށްރަށުގެ ޖުމްލަ
53
18 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދު
7698
އަތޮޅުގެ ގޭބިސީގެ އަދަދު
1038
65 އަހަރުން މަތި
639
އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށް
ނައިފަރު
އަންހެން – ފިރިހެން
5783 އ، 6204 ފ

އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި، އަޔޮޅުގެ ރަށްރަށާއި ހުރިދުރުމިން

ރަށުގެ ނަން
ދުރުމިން
ހިންނަވަރު
3.6 ނޯޓިކަލް މޭލް
ކުރެންދޫ
9.2 ނޯޓިކަލް މޭލް
އޮޅުވެލިފުށި
17.2 ނޯޓިކަލް މޭލް

މިސްކިތްތަކާއި ސްކޫލް އަދި ޕްރީސްކޫލް

އަތޮޅުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދު
15
އަތޮޅުގައިހުރި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްގެ އަދަދު
02
އަތޮޅުގެ ޕްރީ ސްކޫލްގެ އަދަދު
06
އަތޮޅުގައި ތިބި ކިޔަވާކުދިންގެ އަދަދު
2171
އަތޮޅުގައިހުރި ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްގެ އަދަދު
04
އަތޮޅުގައި ތިބި ޓީޗަރުންގެ އަދަދު
211

ފެނާއި،ނަރުދަމާއާއި، ބަނދަރު އަދި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް

އަތޮޅުގައި ހުރި ބަނދަރު ހެދިފައިވާ ރަށްރަށުގެ އަދަދު
04
އަތޮޅުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ އަދަދު
01
އަތޮޅުގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ އަދަދު
01
އަތޮޅުގައި ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓިފައިވާ ރަށްރަށުގެ އަދަދު
02
އަތޮޅުގައި 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާ ރަށްރަށުގެ އަދަދު
04
އަތޮޅުގައި ހުރި ކުނި ޖަމާކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ އަދަދު
00

ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ 

އަތޮޅުގައި ހުރި ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެޔަރދޭ ސެންޓަރުގެ އަދަދު
04
އަތޮޅުގައި ހުރި ޔޫތުސެންޓަރުގެ އަދަދު
01
އަތޮޅުގައި ހެލްތްކެޔަރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
177
އަތޮޅުގައިހުރި ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުގެ އަދަދު (ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު)
04

ވިޔަފާރި އާއި އިޤްދިޞާދު 

އަތޮޅުގައިހުރި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ އަދަދު
200
އަތޮޅުގައި ހުރި ސައިހޮޓާ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު
21

އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު

އަތޮޅުގައި ހުރި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު
74
އަތޮޅުގައިދުއްވާ ލޯންޗްފަހަރާއި، ބޯޓްފަހަރުގެ އަދަދު
34

ފާދިއްޕޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވިބޭފުޅުން

ނަން
އެޑްރެސް
އަތޮޅާއިރަށް
ވަޒީފާދެއްވިތާރީޚް
ވަކިކުރެވިތާރީޚް
އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޙާޖީ
ބަގީޗާގެ
ޅ. ނައިފަރު


އަލްމަރުޙޫމް ވަޑިދޮންމަނިކު

ކ. މާލެ


އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ހ. މީނާޒް
ކ. މާލެ


އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤު
ހ.ތަނޑިރަތްމާގެ
ކ. މާލެ
02-04-1960

އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ކާންނާކަލޭފާނު
ލައިނޫފަރުގެ
ޅ. ނައިފަރު
1962
25-06-1970
އަލްމަރުޙޫމް އިދުރީސް ޢަލީ
އަތިރީގެ
ޅ. ކުރެންދޫ
1973

އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު
ނޫރާނީގެ
ޅ. ހިންނަވަރު

28-03-1971
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ދޭލިޔާގެ
ޅ. ހިންނަވަރު


އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފު ޢަބްދުލްޙަކީމް
ލައިނޫފަރުގެ
ޅ. ނައިފަރު
08-04-1971
04-12-1972
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤު
ހ.ތަނޑިރަތްމާގެ
ކ. މާލެ
1974

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަބްދުލްވައްހާބު15-10-1975
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު
ގ. ކެތީރޯޒް
ކ. މާލެ
09-02-1976
17-12-1978
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
ހ. އިރުވައި
ކ. މާލެ
15-06-1980

އަލްފާޟިލް ކުއްޅަވައް އިބްރާހީމްދީދީ
ހ ހޭޒްލީން
ކ. މާލެ
01-11-1982

އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ
ރޭނިގެ
ޅ. ނައިފަރު
01-12-1983
08-11-1990
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު
ގ. މަންޒިލް
ކ. މާލެ
16-03-1991
15-02-1992
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދު
މއ. އަލިތަރި
ކ. މާލެ
15-02-1992
20-02-1995
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަފީޤު
ގ. ރިހިއަވި
ކ. މާލެ
20-02-1995
03-04-1996
އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފު
މ. ތާވަތާ
ކ. މާލެ
12-06-1996
21-05-1997
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޙުމަދު
މއ. ރޯސް
ކ. މާލެ
15-01-1998
04-09-2001
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޒާރު
ސީތާ
ރ. އިންނަމާދޫ
04-09-2001
01-11-2004
އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ސާވީ
ފެހިފަރުދާގެ
މ. ވޭވަށް
01-11-2004
10-11-2005
ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް
ނިކަގަސްދޮށުގެ
ޅ. ނައިފަރު
10-11-2005
06-11-2006
އަޙްމަދު މޫސާ
ރިވެލި
ޅ.ނައިފަރު
02-07-2007
01-02-2009
މި ލިޔުން ހިއްސާކުރައްވާ :

No comments:

Post a Comment

 
Support : Hinnavaru Hiyaa | Ahmed Rasheed | Ziyad Rashad
Copyright © 2011. ހިންނަވަރު ހިޔާ - All Rights Reserved
Template Created by LaNews
Proudly powered by Blogger